USA og EU: Pres på for flere fossile brændstoffer


Krisen i Ukraine udnyttes fuldt ud af både USA og EU til at fremme kapitalinteresser indenfor energiområdet. EU åbner op for import af tjæresand, den første skibsladning er sejlet til Spanien, og i Frederikshavn står slaget helt aktuelt om at sige nej til udvinding af skifergas i Danmark. Forhandlingerne om frihandelsaftalerne øger presset fra oliefirmaerne.

Opdateret 25. juni: Byrådet i Frederikshavn har givet grønt lys for Danmarks første prøveboring efter skifergas. 27 ud af de 31 byrådsmedlemmer stemte for boringen, mens fire stemte nej. Efter byrådsbeslutningen stiftede fracking modstanderne, der havde demonstreret op til byrådsmødet, en forening mhp at påklage Byrådets beslutning til Naturklagenævnet for at få den omstødt.
Billede: Aktion under byrådsdebatten d. 25. juni - Skifergas - Nej tak


Magtovertagelsen i Ukraine var i høj grad planlagt og sat i værk af de kapitalkræfter i USA og EU der kæmper for at komme ind på energimarkedet i Europa. For USA er de nye typer olie, det der kan vende hele energisituationen for USA fra at være en afhængig importør af brændstoffer til at være olieeksportør, så der er store interesser på spil.

G-7 landene meldte da også hurtigt efter magtovertagelsen i Ukraine ud, at EU skulle åbnes for canadisk olie udvundet af tjæresand bearbejdet af amerikanske raffinaderier og EU kommissionen erklærede, at Ruslands gasledning gennem Ukraine nu kunne stoppes.

Fra EU's side dækkes alt ind under kravet om 'forsyningssikkerhed', et emne der er på dagsordenen på det kommende topmøde.

Udvindingen af tjæresand og skifergas vil betyde, at afbrændingen af fossile brændstoffer forlænges i uhørt omfang og at CO2 udslippet øges i ekstrem grad. Ved udvindingen frigøres også store mængder metan. I følge undersøgelser er 15 til 25 % af boringerne i USA utætte og lækker metangas.

Udvindingen af både skifergas og tjæresand spreder kemikalier som arsen og både hormonforstyrrende og radioaktive stoffer, der spredes gennem luft og vand. Grundvandet ødelægges og de giftige følger ses i fuld flor i Canada og USA. Der meldes om cancer og en række andre sygdomme. Vandressourcerne går tabt og mulighederne for at dyrke jorden ødelægges ligesom jordskælv er en almindelig følge af udvindingen.

Vendsyssel siger nej

Vendsyssel er et af de steder, der er udpeget til prøveboringer. Nordsjælland er det andet. Disse to tilladelser blev givet i 2010 uden nogen form for politisk debat i Folketinget. Der var heller ingen beregninger på miljømæssige konsekvenser og protester betød, at der blev sat et stop for yderligere tilladelser frem til 2014.

Den store lokale modstand betød, at beslutningen om at starte prøveboringerne i Dybdal i Vendsyssel blev udskudt et år.

D. 25. juni 2014 behandler byrådet i Frederikshavn igen spørgsmålet om at give tilladelse til det franske firma Total til prøveboringer efter skiferolie i Nordjylland. Der er indkaldt til demonstration op til byrådsmødet.

Foto: Tidlige aktion i Frederikshavn Byråd mod boretilladelse til energiselskabet Total 2013 Skifergas - Nej tak

Pilotprojekt for tjæresand

Selvom det i øjeblikket i USA er forbudt at udføre olie har et canadisk firma alligevel fået tilladelse til at udføre olie gennem USA. D. 29. maj kom den første ladning tjæresandsolie til Europa.

Firmaet bag importen, Repsol udtaler, at denne første import er at betragte som et pilotprojekt.

EU kommissionen klager over at være 'afhængige', mens de foreslår at skifte afhængigheden af russisk olie ud med afhængighed af USA og Quatar. Den anden streng i 'energisikkerheden' ligger i lokalt produceret skifergas.

Tjæresandsolie og skifergas udleder mere CO2 når det hentes op af jorden og ved forarbejdningen og problemet er desuden, at der er så meget af det, at overgang til miljørigtige energi udsættes på ubestemt tid.


EU's klimamålsætninger og diktat fra olieindustrien

EU's officielle mål for CO2 siger, at udslippet fra transportsektoren skal være reduceret med 6 % i 2020. Da tjæresandsolie er erkendt som en større klimabelastning end traditionel udvundet olie har EU kommissionen (Connie Hedegaard) arbejdet på at lægge en form for taksering på brændstofferne alt efter hvilken kilde de kommer fra, der skulle nedsætte forbruget af de mest klimabelastende olietyper.

Klimabelastningen fra tjæresand blev beregnet til at være 23 % højere end gennemsnittet for anden råolie. I praksis skulle det betyde, at brændstofleverandører for at holde målsætningen skulle gennemføre besparelser på CO2 udslippet på andre områder, hvis de benyttede sig af tjæresandsolie. (Oliekvalitetsdirektivet/Fuel Quality Directive, FQD).

Det er beregnet at 40 % af CO2 udslippet i 2020 vil stamme fra transportsektoren.

Selv denne beskedne regulering i forhold til miljøet kunne imidlertid ikke accepteres. Lobbyisterne fra olieindustrien pressede på, og Canada og USA har truet med at anlægge sag mod EU for at indføre handelshindringer. Herefter gik reguleringen i stå, og forslaget er røget rundt i EU systemet uden at blive til noget.

Siden har både USA og Canada ladet EU forstå, at en gennemførsel af 'forskelsbehandling' vil blive betragtet som en handelshindring i forhold til WTO's regler og et problem for frihandelsaftalerne mellem USA og EU og Canada og EU.

I følge Information d. 17. juni har USA's chefforhandler Michael Froman kaldt forslaget ”diskriminerende, miljømæssigt uberettiget og en mulig barriere for handel mellem USA og EU”.

Olieselskaberne har forlangt at EU forslaget bliver droppet og erstattet med den smukke frihedserklæring, der er forfattet af deres egen sammenslutning, Europia: 'at al olie skal behandles lige'.

Sådan et forslag skulle nu være på vej fra EU kommissionen.

Truslen fra olieselskaberne, USA og Canada blev afsløret gennem en miljøorganisations anmodning om aktindsigt. En indsigt der kun blev givet i meget begrænset omgang, 'af hensyn til de igangværende frihandelsaftaler (EU-USA og EU-Canada).

Energiunion i EU

EU ønsker en energiunion for at styrke det indre marked. Der skal dannes ét fælles energimarked og -net. Beslutninger om energiforsyningen skal ikke tages af de enkelte lande nationalt, men på et 'strategisk EU-niveau'. Argumentet lyder, at uafhængigheden og Ruslands 'del og hersk'-politik skal brydes med ens priser og ét forsyningsnet. Det er tanken, at Ukraine, Georgien, Balkan og Norge skal være en del af dette system.

STOP PRØVEBORINGERNE – FORBYD UDVINDING OG IMPORT AF SKIFERGAS OG TJÆRESANDSOLIE!Foto: Aktion i Bilbao mod import af tjæresand i Europa

Følg kampen mod prøveboringer og udvinding af skifergas i Danmark på facebook Skifergas Nej tak


Kilder

Nu kommer det canadiske tjæresand til Europa
Information 17. juni 2014

EU to step up fracking and efficiency in response to Ukraine crisis
Global 21. maj 2014

Canada threatens EU over tar sands
EurActiv 20. februar 2012

First tar sands shipment to Europe sparks protests
EurActiv 3. juni 2014

Hvad er skifergas?
Skifergas - Nej takDette er en artikel fra kpnet.dk -
Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til kpnet, KPnetavisen (facebook) og KPnetTV (youtube)

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 25. juni 2014